Easyride.lv braucienu un e-velosipēdu nomas noteikumi.
1. E-velosipēda nomas maksa ir iekļauta brauciena cenā un E-velosipēdu atļauts izmantot tikai Easy Ride brauciena maršrutā.
2. Pirms e-velosipēda pieņemšanas/nodošanas akta parakstīšanas nomnieks uzrāda iznomātāja pilnvarotajai personai dokumentu, kas apliecina nomnieka tiesības vadīt velosipēdu (velosipēda vai transportlīdzekļa vadīšanas apliecību).
3. Pirms e-velosipēda pieņemšanas, iznomātājam jānorāda uz velosipēdam konstatētajiem bojājumiem vai trūkumiem.
4. Nomnieks e-velosipēda izvēli un tā izmantošanu veic patstāvīgi, ņemot vērā savas vajadzības un spējas. Nomnieks izmanto e-velosipēdu uz savu risku, un iznomātājs neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas var rasties sakarā ar e-velosipēda izmantošanu.
5. Lietojot velosipēdu inventāru, nomnieks apņemas stingri ievērot LR normatīvos aktus, kas regulē ceļa satiksmi, t.sk., Ceļa satiksmes likumu un MK 29.06.2004. noteikumus Nr. 571 „Ceļu satiksmes noteikumi”
6. Nomnieks var lietot e-velosipēdu tikai tā paredzētajam lietošanas mērķim, braucot pa Latvijas Republikas teritorijā esošajiem ceļiem un taciņām, kas piemērotas braukšanai ar velosipēdu. Nomnieks, lietojot e-velosipēdu, apņemas ievērot atbilstošu rūpību un piesardzību un nebrauc ar e-velosipēdu pa bezceļiem, skeitparku un citiem grūti pārvaramiem, šķēršļotiem apvidiem (tai skaitā, bet ne tikai – dubļiem, bedrēm, ūdeni, nokritušiem kokiem, lieliem akmeņiem utt.).
7. Nomnieks nodrošina e-velosipēda saglabāšanu, kā arī veic jebkādus nepieciešamos pasākumus, lai novērstu e-velosipēda pazaudēšanu vai zādzību. Ja nomas laikā e-velosipēds tiek sabojāts, pazaudēts vai nozagts, vai arī kāda cita iemesla dēļ tas kļūst neizmantojams, nomnieks par to uzņemas pilnu materiālo atbildību, kā arī pienākumu segt iznomātājam radušos zaudējumus.
8. Nomniekam ir aizliegts nodot inventāru lietošanai trešajām personām.
9. Lietojot e-velosipēdu, nomnieks uzņemas pilnu atbildību par savu veselību un dzīvību, kā arī ir atbildīgs par to, lai izvēlētais braukšanas ātrums un manevri atbilstu nomnieka meistarībai un nesabojātu e-velosipēdu. Nomnieks pārliecinās par savas veselības stāvokli un tā atbilstību velosipēda lietošanai, piemēram, sirds stāvokli, pašsajūtu, vestibulārā aparāta normālu funkcionēšanu u.c., kā arī lūzumu, izmežģījumu vai citu miesas bojājumu neesamību, kas var radīt paaugstinātu risku miesas bojājumu iegūšanai velosipēda lietošanas laikā.
10. Nomniekam nav tiesības celt mantiska vai cita veida prasības pret iznomātāju sakarā ar e-velosipēda lietošanas rezultātā gūto vai trešajām personām nodarīto kaitējumu, ieskaitot zaudējumus un morālo kaitējumu.
11. Parakstot e-velosipēda nomas līgumu, nomnieks piešķir iznomātājam tiesības uzņemt nomnieka fotogrāfijas, video un citus skaņu un vizuālās informācijas ierakstus, kā arī vākt, saglabāt un apstrādāt informāciju par īrnieku teksta, skaņu un vizuālo datu nesējos. Ar informācijas apstrādi, cita starpā, saprotamas tiesības vākt, reģistrēt, ievadīt, glabāt, sakārtot, pārveidot, izmantot, nodot, pārraidīt un dzēst informāciju par nomnieku. Iznomātājs apņemas izmantot nomnieka personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma prasībām.
12. Nomniekam ir tiesības atgriezt e-velosipēdu iznomātājam pirms nomas laika beigām. Šādā gadījumā nomniekam nav tiesības uz samaksātās nomas maksas attiecīgu samazinājumu.
13. Ja nomnieks, lietojot e-velosipēdu, pārkāpj Velosipēda lietošanas vai līguma noteikumus, iznomātājam ir tiesības noslēgto līgumu vienpusēji izbeigt. Šādā gadījumā nomniekam ir pienākums nekavējoties atgriezt e-velosipēdu iznomātājam. Līguma vienpusēja izbeigšana neizbeidz citas no līguma izrietošās iznomātāja prasījuma tiesības un nomnieka saistības.
14. Līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā, iznomātājam nav pienākums atmaksāt pilnu vai daļu no nomas maksas.
15. Nomnieks neatbild par e-velosipēda parasto nolietojumu, izņemot, ja nomnieks to lietojis, neievērojot atbilstošu rūpību un piesardzību vai pretēji Velosipēda lietošanas vai normatīvo aktu noteikumiem.
16. Ja nomnieks neatgriež velosipēdu vai, atgriežot velosipēdu, iznomātājs konstatē, ka velosipēds ir sabojāts un bojājumus nav iespējams novērst tādējādi, lai velosipēds būtu tehniskajā kārtībā, nomnieks, nododot velosipēdu, maksā iznomātājam attiecīgā velosipēda vērtību.
17. Citos gadījumos, kad nomnieka atgrieztais e-velosipēds ir sabojāts vai nav tehniskajā kārtībā, nomnieks sedz visus izdevumus, kas iznomātājam radušies sakarā ar attiecīgā e-velosipēda labošanu vai tā trūkumu novēršanu.
18. Nomnieks ir informēts, ka ērta braukšana ir iespējama, ja augums ir no 155cm līdz 188cm. Braucēja maksimālais pieļaujamais svars ir 110kg.